Polityka prywatności serwisu Garnek.

Informacje o Administratorze
 1. Właścicielem Serwisu internetowego Garnek.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest Fotka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721451; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 60.000,00 zł; NIP: 1132579612; REGON: 140315867.
 2. W skład Serwisu wchodzą: witryny internetowe: Garnek.pl oraz aplikacje na telefony dostępnych w oficjalnych sklepach Windows Market, Google Play Market oraz App Store.

Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Fotka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119. Dalej: RODO).
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art 12. RODO.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

 1. Administrator Serwisu garnek.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: iod@fotka.com we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych w ramach tego Serwisu.
 2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Serwis Garnek.pl ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Serwisu.

Deklaracja Administratora

 1. Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem Serwisu Garnek.pl  zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Serwisie oraz ich aktualizacja.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora Serwisu
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:
 1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Serwis Garnek.pl: podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)
 1. dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres email, data urodzenia, lokalizacja (miejscowość),
 1. Realizacja celów użytkownika Serwisu – nawiązywanie i utrzymywanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu kontaktów z innymi użytkownikami Serwisu. Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) – wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację regulaminu Serwisu Garnek.pl. Dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (Użytkownik sam decyduje, czy i jakie informacje chce udostępniać na swój temat, ze świadomością, że są one dostępne i mogą być wykorzystywane przez wszystkie osoby mające dostęp do Serwisu)
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).

  Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu Garnek.pl, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).
 3. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu Garnek.pl

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu garnek.pl zawarte w jego profilu są udostępniane innym użytkownikom tego Serwisu w związku z podstawową funkcją usługi jaką jest przeglądanie i ocenianie zdjęć oraz skojarzonych z nimi profili Użytkowników.
 2. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
 1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie - przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).
 2. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
 4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 1. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych Serwisu Garnek.pl.
 2. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Serwisu Garnek.pl
 2. Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane, przy czym brak niektórych wskazanych przez Administratora danych może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody
 3. Aby zakończyć przetwarzanie danych osobowych związanych z profilem przez Serwis Garnek.pl należy usunąć konto w Serwisie

Warunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.

 1. Serwis Garnek.pl nie udostępnia żadnej ze swoich usług dla osób fizycznych poniżej 16 roku życia.
 2. Weryfikacja wieku użytkownika Serwisu Garnek.pl następuje w fazie rejestracji poprzez potwierdzenie kryterium wieku polem formularza.

Polityka plików cookies.

Niniejsza Polityka jest integralną częścią Polityki Prywatności. Korzystając z serwisu Garnek.pl wyrażasz zgodę na jej zasady oraz zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym są pliki cookies.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Pliki cookie używane przez Garnek.pl.

Pliki cookie zapisywane w domenie garnek.pl nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookie podmiotów trzecich.

Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie.

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.