Słoneczka  życzę...)))

Słoneczka życzę...)))

Sko­ro nie ro­zumiesz mo­wy zwierząt, nie masz pra­wa ocze­kiwać, aby one ro­zumiały ciebie. Sko­ro uważasz się za stworze­nie wyższe­go rzędu, in­te­ligen­tne, mądrzej­sze od zwierząt, to ja­kim pra­wem ocze­kujesz, że to one pier­wsze nauczą się two­jego języka?
/Emilia Szumiło/

Katie Melua The Walls Of The World
http://www.youtube.com/watch?v=5rXBNqVbC6g
http://youtu.be/5rXBNqVbC6g

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)