Agra

Agra

Taj Mahal. Eingag mit polizeiliche Kontrolle.