[36418008]

Zamek w Mirowie
z szufladki

Za­mek ry­cer­ski. po­ło­żo­ny na Szla­ku Or­lich Gniazd, oto­czo­ny jest ska­ła­mi mi­row­ski­mi, przez co sta­no­wi je­den z cie­kaw­szych zam­ków na Ju­rze Kra­kow­sko­-Czę­sto­chow­skiej. Po­ło­żo­ny na ma­łym wznie­sie­niu, z któ­re­go roz­po­ście­ra się pięk­ny wi­dok na ca­łą oko­li­cę. Pow­stał dzię­ki kró­lo­wi Ka­zi­mie­rzo­wi Wiel­kie­mu w połowie XIV w., ale już wcze­śniej w tym miej­scu praw­do­po­dob­nie by­ły in­ne za­bu­do­wa­nia. Skła­dał się z dwóch dzie­dziń­ców, wie­ży miesz­kal­nej, czę­ści gór­nej oraz bra­my.

Obecnym właścicielom zależy na tym, aby zamek był dostępny dla zwiedzających, dlatego podjęli wiele działań zabezpieczających ruiny. Planowana jest także rekonstrukcja ścian, aby w środku mogło powstać muzeum.

adular

adular 2021-03-05

Piękny widok:)
Pozdrawiam Basiu i życzę miłego weekendu:)

wika53

wika53 2021-03-05

Lubię zwiedzać takie miejsca :)

halb09

halb09 2021-03-05

Ja zastałam zamek w rusztowaniach:)
Dobrego weekendu życzę!

halka

halka 2021-03-05

W tym ujęciu robi potężne wrażenie.

sta26

sta26 2021-03-06

Basiu masz piękne wspomnienia i to cieszy - sympatycznego dnia życzę;)**

osiol

osiol 2021-03-06

Jeśli spacerujesz, jesteś w plenerze,
to znakomitą wieść dla Ciebie mamy,
do skorzystania z toalety Cię zapraszamy...

dodaj komentarz

kolejne >